Kuldīgas “Dzīvā muzeja” apmeklējums

Piedalījās profesionālās izglītības grupas audzēkņi.

Gatavojoties esam veikuši, pārrunas par drošības noteikumu ievērošanu sabiedriskās vietās un uzvedību transporta līdzeklī.

Organizējām pārrunas par Kuldīgas attīstības vēsturi,

Latvijas teritoriālo iedalījumu (novadi), Kuldīgas atrašanās vieta, par ievērojamākajām vietām Kuldīgā.

Skolēnu redzes loka paplašināšanai vizualizēts un teatrāli izklāstošs vēstures notikumu atainojums.

Izglītojamie savstarpēji pārrunāja muzejā redzēto – slimību epidēmiju radītās sekas, pārvietošanās iespējas senatnē, hierarhijas pastāvēšanu. Dzirdēto un redzēto vēlreiz mācību stundās pārrunājām, salīdzinājām ar mūsdienām.

 


Animācijas filma “Lielā kaķu bēgšana”

Pēc kinoseansa skolotāji filmas fabulu un varoņus iesaistīja dažādās mācību stundās - ne tikai sociālo zinību, bet arī latviešu valodas, matemātikas, vizuālās mākslas stundās un logopēdijas nodarbībās. Atbilstoši vecumposmam un izglītojamo spējām, tika analizēts filmā atspoguļotais ģimenes modelis, kurā atraitnis viens audzina dēlu, dzīvo ilgstošās sērās un izvairās no sociāliem kontaktiem, liedzot tos arī dēlam.

Jaunākajās klasēs vairāk tika izvērstas tēmas par mūsdienu ģimeni, tās iespējamo daudzveidību ģimenes locekļu sastāvā un savstarpējās attiecībās, tika runāts par drošību ārpus mājas, par uzticēšanos svešiniekiem, par atbildību pret ģimenes locekļiem un draugiem. Vecākajās klasēs diskutēja par sērām, par pienākumu pret vecākiem, par pienākumu pret bērniem, par vecāku  pāraprūpi pār bērniem, par rīcību bīstamās situācijās, par sapņiem, par uzdrīkstēšanos un tiesībām tos piepildīt. Izglītojamajiem ļoti patika gan pati filma, gan iespēja doties uz kinoteātri, jo tā ir iespēja no cita skatu punkta paraudzīties uz mūsu pilsētu un apgūt jaunus uzvedības modeļus. Skolotāji atzīst, ka netradicionālas, bērniem tīkamas mācību formas atvieglo komplicētu un mūsu skolas skolēniem grūti izprotamu tikumiskās audzināšanas tēmu  apguvi, motivē skolēnus mācību darbam, rada spilgtus pozitīvus pārdzīvojumus un iztēles nospiedumus atmiņā.

Pēc minētā kultūras pasākuma izglītojamie labprāt iesaistījās filmas galveno varoņu veidošanā no plastilīna un krāsošanā. Ar labām komunikācijas prasmēm apveltītie izglītojamie stāstīja par filmu saviem vecākiem un aizbildņiem.

 


Rūķupe Ziemupē

Sociālā integrēšanās sabiedrībā. Skolēnu redzes loka paplašināšana.

Saudzējošas attieksmes veidošana pret dzīvo dabu.  

Bērniem patika  izjādes ar zirgiem, radošās darbnīcas,  aizkulisēs redzētais. Bērni varēja nodegustēt dažādus medus veidus. Dziedāja Ziemasvētku dziesmas, kas bija mācītas mūzikas stundās  un mēģināja atminēt muzikālos pavadījumus dažādām Ziemassvētku dziesmām. Dzirdēto un redzēto vēlreiz mācību stundās pārrunājām, salīdzinājām ar ikdienā notiekošo, uzzīmējām.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9