Konference "Iekļaujošās izglītības sistēmas attīstības tendences reģionālajā kontekstā"

2019.gada 24.maijā Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs rīkoja konferenci pedagogiem “Iekļaujošās izglītības sistēmas attīstības tendences reģionālajā kontekstā”. Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre – Lathere, kura savā runā akcentēja iekļaujošās izglītības priekšnoteikumus. Pēc tam Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks mācību darbā Kaiva Žīmante iepazīstināja klātesošos ar iekļaujošās izglītības realizēšanas izaicinājumiem. Turpinājumā Jelgavas 1.internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Gutnika dalījās pieredzē par iekļaujošās izglītības īstenošanu Jelgavā un apkārtējos novados. Savukārt, Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Kuršinska pastāstīja par Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra darbību iekļaujošās izglītības nodrošināšanā, bet Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra direktora vietnieks metodiskajā darbā Līga Jansone uzsvēra iekšējās un ārējās mijiedarbības nozīmi katra skolēna izglītošanā. Konferences otrajā daļā ar Liepājas Iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbību iepazīstināja tā vadītāja Inese Stepko. Liepājas Universitātes Dr.paed. Linda Pavītola iepazīstināja pedagogus ar starptautiskā pētījuma “Skolotāju attieksme pret iekļaujošo izglītību” starpposma secinājumiem. Klātesošiem bija iespēja piedalīties diskusijā par iekļaujošās izglītības realizēšanas problēmām, dalīties pieredzē par esošajiem atbalsta pasākumiem, runāt par turpmākajām vajadzībām veiksmīgākai iekļaujošās izglītības realizēšanai.

 

 

 


Latvijas Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju seminārs

2019. gada 12. martā Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centrs sadarbībā ar Rīgas 1.speciālo internātpamatskolu – attīstības centru rīkoja Latvijas Republikas speciālās izglītības matemātikas skolotāju semināru “Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes matemātikā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Semināru kopumā apmeklēja 60 interesenti no visas Latvijas: Pamūšas, Tukuma, Rīgas, Bērzupes, Auces, Upesgrīvas, Sveķiem, Pelčiem, Purmsātiem, Nīgrandes pagasta, Vaiņodes un Liepājas. Semināra pirmajā daļā Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas – attīstības centra metodiķes Andra Greitāne un Antra Krauce runāja par apkārtējas vides ietekmi un atgādnēm mācību procesā. Par iekļaujošās izglītības principiem, teoriju un prakses pretrunām dalījās pieredzē profesore Dina Bethere, no Liepājas Universitātes. Semināra otrajā daļā norisinājās darbs grupās, kurās pieredzē dalījās Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra pedagogi. Trijās grupās pedagogi iepazīstināja klātesošos ar didaktiskajām spēlēm un rotaļām, kuras tiek izmantotas zināšanu nostiprināšanai un iemaņu pilnveidošanai matemātikas stundās izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tika piedāvāta iespēja izspēlēt dažas spēles. Ceturtajā darba grupā klātesošie tika iepazīstināti ar didaktiskajiem materiāliem integrētai matemātikas un sociālo zinību mācīšanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

 

Apkopojot semināra izvērtējuma anketas, tika secināts, ka pedagogiem patika darbs grupās, tika gūtas jaunas idejas turpmākajam darbam.

 

 

 


Pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveide

 

2019.gada 13. un 14.februārī Liepājas Līvupes pamatskolā - attīstības centrā tika rīkota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas izglītības skolotājiem “Pedagoģiski psiholoģiskais atbalsts bērniem ar speciālām vajadzībām iekļaujošās izglītības vidē”, kuru apmeklēja pedagogi no Liepājas un tuvāko novadu pirmsskolas izglītības iestādēm. Semināra pirmajā dienā Dr. paed. Dina Bethere iepazīstināja ar iekļaujošās izglītības mērķiem, principiem un izglītības procesa organizācijas formām. Ar sajūsmu tika uzklausīta praktizējošā psiholoģe Iveta Aunīte, kura sniedza praktiskus ieteikumus pozitīviem risinājumiem audzināšanas darbā un mācību procesā. Semināra otrajā dienā ieteikumus par individuālo izglītības programmas apguves plānu izstrādi,  mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanu sniedza speciālā pedagoģe Janina Ponomarjova.  Speciālais pedagogs, audiologopēds Irita Kovaļska dalījās sava darba pieredzē par alternatīviem saziņas līdzekļiem, to efektivitāti saziņas veidošanā. Semināra noslēguma daļa tika veltīta iepazīstināšanai ar mācību materiāliem, to izvēli un pielāgošanu atbilstoši bērnu vajadzībām. Noslēgumā tika organizēts darbs grupās – atminēt tautasdziesmas, kas uzrakstītas ar widghit simboliem, demonstrēt ar žestu palīdzību. Apkopojot semināra izvērtējuma anketas, tika secināts, ka pedagogi vēlas papildināt zināšanas arī par tēmām “Bērni ar autiska spektra traucējumiem mācību procesā”, “Darbs ar bērniem, kuriem ir uzvedības traucējumi”, “Uzmanības  noturības veicināšana bērniem ar speciālām vajadzībām”.

 


1 2 3