Iekšējās kārtības noteikumi skolēniem

1.Noteikumi nosaka:

1.1.mācību procesa organizāciju un skolēnu rīcību skolas telpās visās skolas ēkās- Uliha ielā 56, Klaipēdas ielā 94 un Ezera ielā 53/55, visu ēku teritorijās, skolas internātā un skolas organizētajos pasākumos;

1.2.skolēnu tiesības un pienākumus;

1.3.pamudinājumus, atzinības un atbildību par noteikumu neievērošanu;

1.4.noteikumi ir obligāti visiem skolas skolēniem, bet pirmsskolas un C (cerību) klašu skolēnus ar skolas iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina, tos piemēro un izpildi kontrolē individuāli skolotāji un mācību palīgpersonāls atbilstoši katra skolēna apgūstamajai izglītības programmai un viņu veselības stāvoklim.

 

2. Lai nodrošinātu skolēnu  drošību, skolā izstrādā: 

2.1.iekšējās kārtības noteikumus skolēniem;

2.2.drošības instrukcijas darbam ar atsevišķiem darba rīkiem, dažādiem darba veidiem un drošības noteikumus klasēs un mācību kabinetos;

2.3.skolas ēku evakuācijas plānus.

 

3.Piemērojot tipveida drošības instrukcijas skolas  vietējiem apstākļiem, skola  izstrādā šādas drošības instrukcijas: 

3.1.par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt skolēnu drošību un veselību;

3.2.par ugunsdrošību;

3.3.par elektrodrošību;

3.4.par pirmās palīdzības sniegšanu;

3.5.par drošību ekskursijās un pārgājienos;

3.6.par drošību masu pasākumos- pasākumos, kuros piedalās 100 un vairāk dalībnieku;

3.7.par drošību sporta sacensībās un nodarbībās;

 

4. Drošības instrukcijās iekļauj šādu informāciju: 

4.1.par rīcību ekstremālās situācijās (piemēram, ja izcēlies ugunsgrēks, plūdi);

4.2.par rīcību nestandarta situācijās (piemēram, saskarsmē ar bīstamiem priekšmetiem un vielām);

4.3.par ceļu satiksmes drošību;

4.4.par drošību uz ūdens un ledus;

4.5.par personas higiēnu un darba higiēnu;

4.6.par darba drošību, veicot praktiskos darbus;

4.7.par nepieciešamo minimālo pedagogu un (vai) vecāku (skolas darbinieku) skaitu ekskursijās un pārgājienos, masu pasākumos, sporta sacensībās un sporta nodarbībās, atbilstoši pasākuma veidam, skolēnu vecumam un skolēnu apgūstamajai izglītības programmai;

4.8.par amatpersonām, kuras skolēnus iepazīstina ar attiecīgajām drošības instrukcijām.

 

5.Liepājas Līvupes pamatskolā – attīstības centrā skolēnus ar iekšējās kārtības noteikumiem skolēniem un drošības instrukcijām iepazīstina: 

5.1.ar iekšējās kārtības noteikumiem skolēniem - katru gadu septembrī, klašu audzinātāji un internāta skolotāji;

5.2.ar instrukcijām par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt skolēnu drošību un veselību- ne retāk kā divas reizes gadā un katru reizi pirms tādu jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt skolēnu drošību un veselību;

5.3.ar instrukciju par drošību ekskursijās un pārgājienos- pirms katras ekskursijas vai pārgājiena;

5.4.ar instrukcijām par drošību masu pasākumos, sporta sacensībās un nodarbībās- ne retāk kā divas reizes gadā;

5.5.ar pārējām instrukcijām- ne retāk kā reizi gadā;

5.6.Skolēnu iepazīstināšanu ar drošības instrukciju reģistrē klases vai grupas žurnālā, norādot drošības instrukcijas nosaukumu;

5.7.Pirmsskolas un C (cerību) klašu skolēnus ar noteikumiem iepazīstina skolotāji un internāta skolotāji individuāli skolēniem saprotamā veidā.

 

6.Skolēniem  ir tiesības: 

6.1.uz valsts vai pašvaldību apmaksātu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības ieguvi;

6.2.apgūt zināšanas, prasmes un aroda pamatus, saņemt mūsdienīgas mācību metodes;

6.3.saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju un uzvedības vērtējumu no skolotājiem;

6.4.mācību un audzināšanas procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

6.5.tikt uzklausītam un saprastam;

6.6.neskaidros jautājumus jautāt skolas direktoram un direktora vietniekiem;

6.7.izmantot skolas palīgpersonāla- skolas psihologa, sociālā pedagoga, logopēda un medicīnas darbinieku atbalstu un palīdzību;

6.8.izglītošanās procesā izmantot skolas telpas, bibliotēku, lasītavu un mācību līdzekļus;

6.9.saņemt valsts noteikto materiālo palīdzību (bezmaksas mācību grāmatas, ēdināšanu, transporta pakalpojumus, internāta pakalpojumus u.c.);

6.10.saņemt profilaktisko veselības aprūpi un pirmo palīdzību izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos;

6.11.piedalīties sabiedriskajā darbībā- skolas ārpusklases pasākumos un sabiedriskajā dzīvē;

6.12.būt aizsargātam no fiziskas un emocionālas vardarbības, kas jebkādā veidā var kaitēt skolēnam;

6.13.prasīt cilvēciskas pašcieņas ievērošanu pret sevi no skolotājiem, skolas darbiniekiem un skolēniem pie līdzvērtīgas izturēšanās pret viņiem no savas puses;

6.14.lūgt palīdzību, kad tā nepieciešama jebkuram skolas darbiniekam, bet vispirms klases audzinātājam vai savas grupas internāta skolotājam, vai citai personai, kurai uzticas;

6.15.ziņot par nepieņemamu jebkura skolas darbinieka, skolēna vai citas personas rīcību, izmantojot skolā uzstādīto pastkastīti ierosinājumiem un ziņojumiem skolas vadībai, vai zvanot pa bezmaksas uzticības tālruni – 116111 jebkurā diennakts laikā. Var griezties arī sabiedriskajā bērnu tiesību organizācijā “Glābiet Bērnus” zvanot pa bezmaksas tālruni 67315307 vai rakstot uz e-pastu glabietbernus@inbox.lv;

6.16.uz savas personīgās mantas aizsardzību skolā, ja ievēroti savu personīgo lietu glabāšanas noteikumi- virsdrēbes un maiņas apavus vienmēr glabāt skolas garderobē, savas personīgās mantas un mācību piederumus savā somā klasē;

6.17.uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos;

6.18.izmantot skolas internātu.

 

7.Skolēnu pienākumi:

7.1.iegūt pamatizglītību;

7.2.sistemātiski labi mācīties un pieklājīgi uzvesties;

7.3.ievērot iekšējās kārtības noteikumus skolēniem;

7.4.rūpēties par kārtību, tīrību un inventāra saglabāšanu skolā un skolas teritorijā;

7.5.atbalstīt un veicināt skolas tradīcijas, darīt visu lai citi cilvēki par skolu runātu tikai labu;

7.6.pēc savām interesēm un spējām pārstāvēt skolu dažāda veida sporta un mākslinieciskās pašdarbības pasākumos pilsētā, novadā un valstī;

7.7.ar cieņu izturēties pret saviem ģimenes locekļiem, skolotājiem, skolas darbiniekiem, skolas biedriem, savu skolu, pilsētu un valsti, būt pieklājīgiem pret līdzcilvēkiem, sveicināt pieaugušos cilvēkus skolā un tās teritorijā;

7.8.ievērot personīgās higiēnas prasības, veidot pieklājīgu stāju, matu sakārtojumu, skolā ierasties tīrā, kārtīgā apģērbā, atbilstoši labai gaumei un ievērojot skolas prasības;

7.9.sporta stundās būt vingrošanas apģērbā un apavos, mājturības un tehnoloģiju stundās vienmēr uzvilkt speciālo apģērbu un stingri ievērot skolotāja norādījumus;

7.11.vienmēr ierasties uz visām mācību stundām, pēc skolas stundu saraksta savā klasē;

7.12.uz dienas pirmo mācību stundu ierasties bez nokavēšanās- pirms zvana uz stundu;

7.13.izpildīt klases un internāta dežuranta pienākumus pēc savas klases audzinātāja vai internāta skolotāja norādījuma;

7.14.starpbrīžos starp mācību stundām neiziet no skolas telpām bez klases audzinātāja vai skolas vadības atļaujas;

7.15.pamanot jebkuras nekārtības, par tām ziņot pirmajam satiktajam skolotājam;

7.16.palīdzēt jaunāko klašu skolēniem, ja tie nokļuvuši grūtībās;

7.17.sporta spēlēs, pārgājienos un ekskursijās ievērot drošības noteikumus un kārtību, kuru noteikuši skolotāji;

7.18.pastāstīt saviem vecākiem vai aizbildņiem par savām sekmēm, uzvedību un skolas prasībām;

7.19.saskarsmē lietot pareizu valodu, atturoties no žargona un lamu vārdiem;

7.20.taupīt elektrību, siltumu un ūdeni;

7.21.saudzēt savas, savu skolas biedru mantas, skolas telpas un inventāru;

7.22.ievērot tīrību un kārtību;

7.23.saudzēt apkārtējo vidi, vajadzības gadījumā piedalīties skolas teritorijas uzkopšanā;

7.24.prast vienmēr labi uzvesties arī ārpus skolas- uz ielas, veikalos, autobusos, tramvajos, teātros un citur;

7.25.zināt un ievērot ceļu satiksmes noteikumus ceļā uz skolu vai internātu, ievērot drošību un piesardzību, iekāpjot un izkāpjot no transporta līdzekļiem un atrodoties tajos un drošības noteikumus pārgājienos, ekskursijās un sporta pasākumos.

 

8. Darba organizācija skolā.

8.1.Mācību stundas, interešu izglītības un fakultatīvās nodarbības skolā notiek atbilstoši mācību stundu sarakstam, interešu izglītības un fakultatīvo nodarbību sarakstam. 

8.2.1.Mācību stundu laiku sadalījums 2. – 9. A klasēm un profesionālās pamatizglītības grupām:

0.stunda - 0810- 0850

1.stunda - 0900- 0940

2.stunda - 0950- 1030

3.stunda - 1040- 1120

4.stunda - 1130- 1210

5.stunda - 1225- 1305

6.stunda - 1320- 1400

7.stunda - 1410- 1450

8.stunda - 1500- 1540

8.2.2. Mācību stundu laiku sadalījums 1. A klasēm un 1. – 9. C klasēm:

1.stunda - 0905-0935

2.stunda - 0955-1025

3.stunda - 1045-1115

4.stunda - 1125-1205

5.stunda - 1230-1300

6.stunda - 1325-1355

7.stunda - 1415-1445

8.stunda - 1505-1535

8.3.Ikvienas mācību stundas apmeklēšana savā klasē ir obligāta katram skolēnam.

8.4.Klases telpu pirms stundām atslēdz un pēc mācību stundām aizslēdz klases audzinātājs vai dežūrskolotājs.

8.5.Skolēniem jāierodas skolā ne vēlāk kā 5 minūtes pirms pirmās mācību stundas sākuma un savlaicīgi jāsagatavojas mācībām. Stundai nepieciešamajiem mācību piederumiem jāatrodas uz sola.

8.6.Starpbrīži jāsaplāno tā, lai nekavētu nākamās stundas sākumu. Līdz ar zvanu uz stundu, jāsakārto viss nepieciešamais nākamajai mācību stundai.

8.7.Vienmēr jāņem līdzi uz skolu visi nepieciešamie mācību piederumi (grāmatas, burtnīcas, dienasgrāmata, sporta tērps un apavi u.c.).

8.8.Mācību stundās skolēniem jāstrādā skolotāja vadībā, jābūt disciplinētiem un pieklājīgiem, lietderīgi jāizmanto viss mācību laiks zināšanu ieguvei, uzcītīgi jāmācās, jāievēro visi skolotāja norādījumi un jāizpilda uzdevumi.

8.9.Starpbrīžos skolēniem jāatstāj klašu telpas, bet dežurantiem šajā laika jāizvedina un jāsakārto klase nākamajai stundai. Klašu dežurantiem jāatbild par kārtību klasē starpbrīžu laikā un jāsakārto klase pēc stundām.

8.10.Starpbrīžos starp mācību stundām skolēniem jāatrodas gaitenī, kurā atrodas skolēna klases telpa;

8.11.Uz sporta stundām jāierodas sporta apģērbā un apavos, ko uzvelk starpbrīdī pirms sporta stundas ģērbtuvē vai klasē, atbilstoši sezonai un paredzētām nodarbībām.

8.12.Skolēniem, kuri atbrīvoti no fiziskās slodzes, jāpiedalās sporta stundā kopā ar savas klases skolēniem un jāizpilda skolotāja norādījumi.

8.13.Ar skolotāju atļauju drīkst stundas laikā uz īsu brīdi iziet no klases uz tualeti

8.14.Pēc stundu un ārpusklases nodarbību beigām jāsakārto sava darba vieta un nekavējoties jādodas uz mājām vai skolas internātu.

8.15.Atgriežoties skolā pēc slimības vai cita veida skolas kavējuma, jāiesniedz klases audzinātājam ārsta (ja skolas kavējums bijis ilgāks par 3 dienām) vai vecāku izziņa.

8.16.Skolēniem jāiekārto dienasgrāmata, tajā jāizdara kārtīgi un precīzi ieraksti, katras nedēļas beigās dienasgrāmata jāuzrāda parakstīšanai vecākiem.

8.17.Sadarbībā ar klases audzinātāju jāiekārto skolēna apliecība un tā vienmēr jānēsā līdzi uz skolu.

8.18.Skolas un internāta ēdnīcā jāierodas savlaicīgi skolotāja pavadībā, jāievēro higiēnas prasības, galda kultūra, tīrība un kārtība.

8.19.Pirms katras ēdienreizes jānomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm.

8.20.Pēc katras ēdienreizes 2.-9.klašu skolēniem jānovāc no galdiem savi trauki.

8.21.Lai novērstu nepiederošu cilvēku iekļūšanu skolā, skolas ārdurvis skolas ēkā Uliha ielā 56 mācību un pasākumu laikā tiek slēgtas.

8.22.Nepiederošu personu uzturēšanās skolā atļauta tikai ar direktora vai viņa vietnieku atļauju. Nepiederošas personas ienākšanas mērķi skolā noskaidro garderobiste un ziņo direktoram vai viņa vietniekam.

8.23.Aicinot uz skolu savus paziņas gan mācību laikā, gan ārpusklases pasākumu laikā (piemēram, uz skolas diskotēkām) skolēniem tas obligāti jāsaskaņo ar direktora vietnieku un jāsaņem viņa atļauja.

8.24.Evakuācijas plāns un informācija par operatīvo dienestu izsaukšanas kartību tiek izvietota katrā skolas un internāta ēkas stāvā.

8.25.Skolēniem virsdrēbes un galvassegas jāatstāj skolas garderobē pirms nodarbību sākuma.

8.26.Ja skolēns skolā apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību:

8.26.1.skolotājs informē direktora vietnieku (vai viņa prombūtnes laikā- skolas direktoru) par skolēna uzvedību;

8.26.2.direktora vietnieks paziņo par skolēna uzvedības problēmām klases audzinātājam;

8.26.3.direktora vietnieks nodrošina skolēnam, kurš apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību, nodarbības citā telpā sociālā pedagoga, psihologa, logopēda vai cita pedagoga klātbūtnē. Nodarbības citā telpā var ilgt līdz mācību dienas beigām;

8.26.4.klases audzinātājs, saziņā ar direktora vietnieku, sniedz skolēna vecākiem informāciju par skolēna uzvedību un nepieciešamo vecāku sadarbību ar skolu;

8.26.5.ar skolas atbalsta personāla grupas lēmumu nosaka darbības skolēna uzvedības problēmu risināšanai atbilstoši vajadzībām un situācijai;

8.26.76.ja skolēna uzvedībā nav uzlabojumu un (vai) vecāki nevēlas sadarboties ar skolu, skola informāciju nosūta pašvaldībai.

 

9. Darba organizācija skolas internātā. 

9.1.Ierodoties internātā, jāpiesakās pie savas grupas internāta skolotājas. Ja skolēns attaisnojošu iemeslu dēļ kavēsies ierasties internātā, par to jāpaziņo savas internāta grupas skolotājai.

9.2.Sākumskolas (1.- 4. klašu) skolēniem un atsevišķiem vecāko klašu skolēniem no skolas ēkas Uliha ielā 56 uz internāta ēku Klaipēdas ielā 94 un atpakaļ jāiet tikai internāta skolotāja pavadībā.

9.3.Internāta skolēniem jādzīvo ieradītajā istabiņā, jārūpējas par savas istabiņas kārtību, tīrību un estētisko noformējumu.

9.4.Sestdienās, svētdienās vai skolēnu mācību brīvdienās ierodoties internātā, jāpiesakās pie internāta skolotājas un jāievēro viņas norādījumi.

9.5.Vienmēr jābūt pieklājīgam pret skolotājiem, internāta darbiniekiem, pārējiem skolēniem, jāizpilda internāta skolotāju, medmāsas un naktsaukles norādījumi.

9.6.Rūpīgi jāizpilda uzdotie mājas darbi.

9.7.Jāievēro savas grupas dienas režīms (celšanās, ēdienreizes, mācības skolā, brīvais laiks, vakara mācības, naktsmiers).

9.8.Jāievēro sanitārās normas, personīgā higiēna, higiēnas priekšmetu glabāšana, telpu sakopšana

un tualetes lietošana:

9.8.1.pēc atgriešanās no skolas un pastaigas obligāti jāpārģērbjas un jāuzvelk čības. Savas drēbes un apavi, glīti sakārtoti, jānovieto istabas vai gaiteņa skapī;

9.8.2.jārūpējas par savu matu, ķermeņa un apģērba tīrību, savu lietu sakārtotību;

9.8.3.pirmdienās jāierodas pie skolas vai internāta medmāsas pārbaudīt matu un ķermeņa tīrību;

9.8.4.katram internāta skolēnam jābūt savai zobu birstei, diviem dvielīšiem, naktsveļai, nomaiņas zeķēm un veļai, istabas apaviem;

9.8.5.pirms katras ēdienreizes, pēc pastaigas un pēc tualetes jānomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm;

9.8.6.no rītiem jāsaklāj sava gulta, jāsakārto sava istaba.

9.9.Naktsmiera laikā internāta ārdurvis tiek slēgtas.

9.10.Pirms naktsmiera jānodod savs mobilais telefons internāta skolotājai;

9.11.Internātā dzīvojot, lietderīgi jāizmanto brīvais laiks:

9.11.1.jāpalīdz internāta skolotājām un naktsauklēm;

9.11.2.jāpiedalās internāta telpu un teritorijas uzkopšanā, internātā organizētajos pasākumos un pulciņos;

9.11.3.jāpaplašina savs redzesloks, skatoties televīzijas ziņu pārraides, izglītojošus un informatīvus raidījumus.

9.12.Internātā aizliegts:

9.12.1.skaļi spēlēt mūziku un traucēt citus skolēnus ar skaļu uzvedību;

9.12.2.bez internāta skolotājas atļaujas un 1.-4.klašu skolēniem arī bez skolotājas klātbūtnes, lietot jebkuras elektroierīces;

9.12.3.risināt savstarpējus konfliktus ar fiziska spēka palīdzību;

9.12.4.bez īpašnieka atļaujas lietot un piesavināties citiem piederošas lietas;

9.12.5.traucēt pārējiem naktsmieru;

9.12.6.ievest personas, kuras nedzīvo internātā, izņemot vecākus;

9.12.7.izmest jebkādus priekšmetus pa logiem;

9.12.8.ieiet citu skolēnu istabās bez viņu atļaujas;

9.12.9.sēdēt uz palodzēm un liekties ārā pa logiem;

9.12.10.dot citiem savus personīgās higiēnas piederumus (ķemmi, zobu suku u.c.) vai lietot svešu

 veļu un galvassegas;

9.12.11. sākoties naktsmieram lietot mobilos telefonus, tos nodot internāta skolotājai vai nakts auklei.

 

10.Skolēniem aizliegts:

10.1.ienest, lietot, glabāt, iegādāties vai mainīt skolas un internāta telpās un teritorijā alkoholu, tabaku, cigaretes (arī elektroniskās cigaretes un to sastāvdaļas), narkotiskās, toksiskās un citas apreibinošās vielas, sprāgstvielas, šaujamieročus un aukstos ieročus (nažus, asus priekšmetus u.c.), aizdedzinošas vielas un priekšmetus (sērkociņi, šķiltavas, jebkādas degšanu, uguņošanu un troksni izraisošas vielas un lietas (petardes u.c.)), personīgās aizsardzības līdzekļus (šokējošas trokšņu, gaismas un elektrošoka ierīces, aizsardzībai domātos gāzes baloniņus, gāzes un pneimatiskos ieročus), tonizējošus (enerģijas) dzērienus;

10.2.fiziski (ar darbiem) un morāli (ar vārdiem un žestiem) aizskart citus skolēnus, skolas darbiniekus, citus cilvēkus, tos pazemot;

10.3.aizskart, bojāt vai piesavināties citu cilvēku personīgās mantas;

10.4.bojāt skolas telpas un inventāru;

10.5.skolas, internāta telpās un to teritorijā pirkt, pārdot vai mainīt jebkādas savas personīgās mantas;

10.6.stundu un nodarbību laikā lietot mobilos telefonus. Tiem jābūt izslēgtiem vai noregulētiem klusuma režīmā, jāatrodas somā vai kabatā. Tāpat nedrīkst lietot atskaņošanas ierīces, fotoaparātus, portatīvos un plaukstdatorus (tiem jābūt izslēgtiem) un citas stundai nevajadzīgas lietas;

10.7.ēst, dzert, košļāt košļājamo gumiju mācību stundu laikā;

10.8.lietot citus cilvēkus aizskarošus necenzētus vārdus, izteicienus un žestus, fiziski, emocionāli un psiholoģiski ietekmēt, pazemot skolēnus un skolas darbiniekus;

10.9.aiziet no mācību stundām un no internāta bez skolotāja atļaujas;

10.10.skolas telpās un teritorijā ienest un ēst nelobītas saulespuķu sēkliņas;

10.11.lietot elektroierīces bez skolotāja vai internāta skolotāja atļaujas un klātbūtnes;

10.12.ar savu apzinātu uzvedību apdraudēt savu, citu skolēnu, skolas darbinieku un ciemiņu  veselību un dzīvību (slidināties pa kāpņu margām, lēkt lejā pa kāpnēm pa vairākiem pakāpieniem, grūstīties uz kāpnēm, lēkt pāri kāpņu margām, lēkt ārā pa skolas un internāta logiem u.c.);

10.13.ievest un ienest skolā dzīvniekus;

10.14.kāpt, sēdēt vai novietot mantas uz palodzēm, puķu kastēm, apkures radiatoriem un caurulēm;

10.15.traucēt skolotāja un klasesbiedru darbu stundā (neattaisnoti, apzināti kavēt stundas sākumu, izteikt rupjas, nievājošas, apvainojošas piezīmes, skaļi sarunāties, spēlēties ar mobilo telefonu vai citām ierīcēm, ēst, dzert, košļāt košļājamo gumiju);

10.16.bez vajadzības stundu laikā atrasties skolas gaiteņos un traucēt darbu citās klasēs;

10.17.skolas gaiteņos skriet, klaigāt, lietot necenzētus vārdus, būt nesavaldīgam, pārkāpt sabiedrībā pieņemtās ētikas normas;

10.18.atrasties skolas un internāta telpās alkoholisko, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, spēlēt azartspēles skolas telpās;

10.19.atbildēt uz aizskarošiem vārdiem, žestiem un darbību ja tie vērsti pret skolēnu, bet ziņot par to skolotājiem;

10.20.aizvainot citus cilvēkus ar nevīžīgu ģērbšanos, netīriem apaviem un drēbēm, nemazgātiem matiem, rokām vai seju. Apģērbam jābūt tādam, lai jebkurā ķermeņa stāvoklī nebūtu redzamas atkailinātas ķermeņa daļas (viduklis, pleci, krūtis). Uz apģērba nedrīkst būt cilvēka cieņu aizskaroši uzraksti vai zīmējumi. Apaviem jābūt ērtiem valkāšanai, ar neslīdošu pazoli un zemu papēdi;

10.21.nēsāt jebkāda veida galvas segas un uzlikt kapuces skolas telpās;

10.22.iznest maizi vai citus produktus no skolas ēdnīcām bez skolotāja atļaujas;

10.23.nomest papīrus, košļājamo gumiju un citus atkritumus tiem neparedzētās vietās;

10.24.starpbrīžos starp mācību stundām skolas telpās aizliegts skaļi atskaņot mūziku no jekuras ierīces (mobilais telefons, iPod uc.). Šajā laikā mūziku drīkst klausīties tikai ar individuālajiem klausīšanās līdzekļiem (galvas telefoniem- “austiņām”).

 

11. Atbildība par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu.

11.1.Skolas pamudinājumus un apbalvojumus skolēni var saņemt par sasniegumiem mācībās un sportā, aktīvu sabiedrisko darbu un māksliniecisko pašdarbību, labu uzvedību.

11.2.Par labām mācībām, uzvedību vai labi paveiktu darbu skolēni var saņemt:

 • darba novērtējumu ar labu atzīmi;
 • pateicību;
 • pateicību ar skolas direktora rīkojumu;
 • skolas Goda rakstu;
 • pārsteiguma balvu;
 • dalību speciāli organizētos ārpusklases pasākumos (ekskursijās, teātra, kino izrādes apmeklējumos u.c.).

11.3.Par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem skolēni var saņemt:

 • priekšmeta un internāta skolotāja mutisku aizrādījumu;
 • priekšmeta skolotāja ierakstu klases dežūržurnālā;
 • priekšmeta un internāta skolotāja ierakstītu ziņojumu (piezīmi) skolēna dienasgrāmatā;
 • uzaicinājumu uz pārrunām pie skolas atbalsta personāla grupas (psihologa, sociālā pedagoga, ārsta, medmāsas);
 • uzaicinājumu uz pārrunām pie direktora vietnieces vai skolas direktora;
 • klases audzinātāja un/vai internāta skolotāja, skolas vadības telefonisku vai rakstisku paziņojumu vecākiem;
 • klases audzinātāja, skolas vadības, sociālā pedagoga vizīti skolēna dzīvesvietā pie vecākiem;
 • pazeminātu uzvedības vērtējumu nedēļā, semestrī un mācību gadā;
 • aizliegumu uz laiku piedalīties atsevišķos skolas ārpusstundu pasākumos (ekskursijās, sporta sacensībās, diskotēkās u.c.);
 • uzaicinājumu vecākiem ierasties pie skolas vadības skolā, lai pārrunātu uzvedību;
 • rājienu ar direktora rīkojumu un paziņojumu vecākiem;
 • iesnieguma par skolēna atkārtotiem noteikumu pārkāpumiem nosūtīšana pilsētas pašvaldības policijai;
 • skolēnu brīvā laika ierobežošanu internātā;
 • atskaitīšanu no internāta uz laiku par atkārtotiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.

11.4.Skolēnu (izņemot šo noteikumu 1.4. punktā minētos) uzvedību vērtē mācību nedēļas, mācību semestru un mācību gada noslēgumā.

11.5.Uzvedības vērtējumi ir- priekšzīmīga, laba, apmierinoša un neapmierinoša. Sākumskolas klasēs, vienojoties ar vecākiem, skolēnu uzvedību var novērtēt ar simboliem.

11.6.Galvenais uzvedības vērtējuma kritērijs ir skolas iekšējās kārtības noteikumu izpilde un valsts likumu un noteikumu ievērošana ārpus skolas. Uzvedību vērtē klašu audzinātāji sadarbībā ar pārējiem skolas pedagogiem.

11.7.Priekšzīmīgu uzvedības vērtējumu saņem skolēni, kuri apzinīgi izpilda skolas iekšējās kārtības noteikumus un palīdz skolotājiem, lai tos ievērotu arī pārējie skolēni.

11.8.Labu uzvedības vērtējumu saņem skolēni par skolas iekšējās kārtības noteikumu izpildi.

11.9.Apmierinošu uzvedības vērtējumu saņem skolēni par atsevišķiem nebūtiskiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem.

11.10.Neapmierinošu uzvedības vērtējumu saņem skolēni:

11.10.1.par vairākkārtējiem skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem;

11.10.2.par vienreizēju rupju skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu;

11.10.3.par ārpus skolas izdarītu noziedzīgu nodarījumu, kuru apliecina likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums.

11.11.Uzvedību mācību nedēļas noslēgumā novērtē klašu audzinātāji un ieraksta to skolēnu dienasgrāmatās. Mācību semestros labu un apmierinošu vērtējumu nosaka klašu audzinātāji un ieraksta to skolēnu liecībās. Priekšzīmīgu un neapmierinošu uzvedības vērtējumu klašu audzinātāji ieraksta skolēnu liecībās pēc skolas pedagoģiskās padomes ieteikuma, kurš apstiprināts ar skolas direktora rīkojumu.

11.12.Par skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu skolēnam jāraksta paskaidrojums skolas direktoram, jāatvainojas cietušajam par savu rīcību un jāsatīra pašu piegružotā skolas telpa vai teritorija.

11.13.Paskaidrojuma rakstīšanas atteikuma gadījumā ziņojumu skolas direktoram raksta skolotājs, kura vadītajā mācību stundā (nodarbībā) vai kura klātbūtnē noticis pārkāpums.

11.14.Ziņojumus izskata skolas direktors sadarbībā ar klases audzinātāju, direktora vietniekiem vai skolas personāla atbalsta grupas locekļiem (mediķiem, psihologu, sociālo pedagogu) un vienojas par tālāko rīcību.

11.15.Visi dokumenti par iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu glabājas skolēna personas lietā.