Vecāku sapulce

Emocionālās labizjūtas, saskarsmju prasmju un socializēšanās nozīme karjeras attīstības atbalsta sistēmas veidošanā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

 

Plāns:

Sociālās vides pielāgošanas īpatnības karjeras prasmju attīstībā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Emocionālās labizjūtas un socializēšanās prasmju pilnveide un nozīme izglītības un nodarbinātības jomā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

Pusaudžu un jauniešu ar speciālām vajadzībām saskarsmes attīstības dinamikas nozīme karjeras prasmju pilnveides procesā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām

Gribu – varu – vajag kā karjeras vadības prasmju pilnveides posms starppersonu saskarsmes prasmju attīstības izvērtēšanā pusaudžiem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Pusaudžu un jauniešu ar speciālām vajadzībām socializēšanās prasmju pilnveides nozīme, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū un sabiedrībā

Vecāki kā karjeras attīstības atbalsta posms, lai veicinātu pusaudžu un jauniešu ar speciālām vajadzībā socializēšanās procesu sabiedrībā